Overslaan naar hoofdinhoud

Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 01 maart 2021

AKKOORD MET VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en KarmaVA, handelend onder de naam EMDR Online Tools ("EMDR Online Tools", "wij", "ons", of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website https://emdronlinetools.com en alle andere mediavormen, mediakanalen, mobiele websites of mobiele applicaties die daarmee verband houden, eraan gekoppeld zijn of anderszins ermee verbonden zijn (gezamenlijk de "Site"). U stemt ermee in dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan registratievereisten binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen personen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

U mag de Site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich erop registreren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, servicemerken en logo's die hierin zijn opgenomen (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of hebben wij een licentie van ons, en zijn deze beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere wetten.
andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De Inhoud en de Merken worden op de Site aangeboden "in de huidige staat", uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geĆ¼pload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geĆ«xploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt voor het gebruik van de Site, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

VERTEGENWOORDIGINGEN VAN GEBRUIKERS

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaaft en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerkt; (3) u de juridische capaciteit hebt en ermee instemt deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u niet minderjarig bent in het rechtsgebied waarin u verblijft; (5) u zich geen toegang zult verschaffen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de Site niet in strijd zal zijn met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account op te schorten of te beƫindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Het kan nodig zijn dat u zich registreert op de Site. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als wij naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

PRODUCTEN

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om op elk moment producten te stoppen, om welke reden dan ook. Prijzen voor alle producten
zijn aan verandering onderhevig.

AANKOPEN EN BETALING

We accepteren de volgende vormen van betaling:

- Visum
- Mastercard
- American Express
- Ontdekken
- PayPal
- Ideaal

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die via de Site worden gedaan. U stemt er verder mee in om account- en betalingsgegevens, inclusief e-mailadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Er wordt omzetbelasting toegevoegd aan de prijs van aankopen als wij dat nodig achten. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen worden verricht in euro's.

U gaat ermee akkoord alle kosten te betalen tegen de prijzen die op dat moment gelden voor uw aankopen en eventuele verzendkosten, en u machtigt ons om dergelijke bedragen bij het plaatsen van uw bestelling in rekening te brengen bij de door u gekozen betalingsprovider. Als uw bestelling onderhevig is aan terugkerende kosten, stemt u ermee in dat wij uw betalingsmethode op terugkerende basis in rekening brengen zonder uw voorafgaande goedkeuring te vragen voor elke terugkerende betaling, totdat u de toepasselijke bestelling annuleert. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we de betaling al hebben aangevraagd of ontvangen.

We behouden ons het recht voor om bestellingen die via de Site zijn geplaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die gebruikmaken van hetzelfde factuur- of verzendadres. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar eigen goeddunken
oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

TERUGBETALINGSBELEID

Alle verkopen zijn definitief en er wordt geen geld teruggegeven.

VERBODEN ACTIVITEITEN

Je mag de Site niet betreden of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciƫle activiteiten, tenzij deze specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om niet:

1. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site halen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
2. Ongeoorloofd gebruik maken van de Site, waaronder het elektronisch of anderszins verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen aanmaken van gebruikersaccounts.
3. De Site gebruiken om te adverteren of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.
4. Beveiligingsgerelateerde functies van de Site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiƫren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud op de Site.
5. Het ongeoorloofd framen van of linken naar de Site.
6. Ons en andere gebruikers misleiden, bedriegen of misleiden, in het bijzonder bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
7. Misbruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
8. Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts voor het verzenden van opmerkingen of berichten, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
9. De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten verstoren of onnodig belasten.
10. Proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.
11. Uw profiel verkopen of anderszins overdragen.
12. Informatie verkregen van de Site gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
13. De Site gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud gebruiken voor een inkomstengenererende inspanning of commerciƫle onderneming.
14. Het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van software die deel uitmaakt of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
15. Pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de Site, of een deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
16. Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van de Site aan u, lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
17. Het auteursrecht of andere eigendomsrechten van Inhoud verwijderen.
18. De software van de Site kopiƫren of aanpassen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
19. Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of overbrengen (of pogen te uploaden of over te brengen), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend posten van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wijzigt, aantast, verstoort, wijzigt of verstoort.
20. Enig materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats ("gifs"), 1Ɨ1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelmechanismen" of "pcms").
21. Behalve als dit het resultaat is van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, geen geautomatiseerde systemen gebruiken, lanceren, ontwikkelen of verspreiden, met inbegrip van maar niet beperkt tot spiders, robots, sjoemelhulpprogramma's, scrapers of offline lezers die toegang krijgen tot de Site, of ongeautoriseerde scripts of andere software gebruiken of lanceren.
22. Ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.
23. De Site gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal te creƫren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden naar ons of op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en de Marktplaatsaanbiedingen en via websites van derden. Als zodanig kunnen Bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wanneer u bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u dat:

1. Het maken, verspreiden, verzenden, publiekelijk tonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiƫren van uw Bijdragen maakt geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of morele rechten van derden en zal dit ook niet doen.
2. U bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om uw Bijdragen te gebruiken en ons, de Site en andere gebruikers van de Site te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke wijze overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
4. Uw Bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
5. Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
6. Uw Bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
7. Uw Bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten niemand, kleineren niemand, intimideren niemand en misbruiken niemand.
8. Uw Bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische betekenis van deze termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van personen te bevorderen.
9. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetten, regels of voorschriften.
10. Uw Bijdragen schenden niet de privacy- of publicatierechten van derden.
11. Uw Bijdragen bevatten geen materiaal waarin wordt gevraagd om persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar of waarin mensen jonger dan 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier worden uitgebuit.
12. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
13. Uw Bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
14. Uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site of het Marktplaatsaanbod dat in strijd is met het voorgaande, schendt deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beƫindiging of opschorting van uw rechten om de Site en het Marktplaatsaanbod te gebruiken.

LICENTIE BIJDRAGE

Door uw Bijdragen op enig deel van de Site te plaatsen, verleent u ons automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke Bijdragen te hosten, te gebruiken, te kopiƫren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, door te verkopen, te publiceren, uit te zenden, opnieuw te titelen, te archiveren, op te slaan, cache, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te herformatteren, te vertalen, te verzenden, uittreksels te maken (geheel of gedeeltelijk) en dergelijke Bijdragen te distribueren (inclusief, zonder beperking, uw beeld en stem) voor elk doel, commercieel, adverterend of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en sublicenties van het voorgaande toe te kennen en te autoriseren. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of nog wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciƫle afbeeldingen die u levert. U doet afstand van alle morele rechten op uw Bijdragen en u garandeert dat er niet anderszins morele rechten op uw Bijdragen zijn ingeroepen.

Wij doen geen aanspraak op het eigendom van uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u in een gebied op de Site. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om ons vrij te stellen van enige en alle verantwoordelijkheid en zich te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

Wij hebben het recht, naar eigen en absolute goeddunken, (1) bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de site te plaatsen; en (3) bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook vooraf te screenen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht om uw Bijdragen te controleren.

INDIENINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeƫn, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of het Marktplaatsaanbod ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot onbeperkt gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen oorspronkelijk van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van eigendomsrechten op uw inzendingen.

TERREINBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of deze uit te schakelen (voor zover dit technisch mogelijk is); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site verwijderen of anderszins onbruikbaar maken; en (5) de Site anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site en het Marktplaatsaanbod te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID

Privacy en beveiliging van gegevens zijn belangrijk voor ons. Lees ons Privacybeleid: https://emdronlinetools.com/privacy-policy/. Door de Site of het Marktplaatsaanbod te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen. De Site en het Marktplaatsaanbod worden gehost in Nederland. Als u de Site of het Marktplaatsaanbod bezoekt vanuit een ander deel van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die verschillen van de wetten die in Nederland van toepassing zijn, dan draagt u, door de Site te blijven gebruiken, uw gegevens over naar Nederland en geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het overdragen en verwerken van uw gegevens in Nederland.

DUUR EN BEƋINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE MARKTPLAATSAANBIEDINGEN TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN EEN PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF OM GEEN ENKELE REDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN DE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE EN DE MARKTPLAATSAANBIEDINGEN BEƋINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK GEWENST MOMENT EN ZONDER WAARSCHUWING NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als we je account om welke reden dan ook beƫindigen of opschorten, is het je verboden om een nieuwe account te registreren en aan te maken onder jouw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als je namens de derde partij optreedt. Naast het beƫindigen of opschorten van je account, behouden we ons het recht voor om gepaste juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en dwangmaatregelen.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk gewenst moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om het Marktplaatsaanbod zonder kennisgeving op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site of het Marktplaatsaanbod.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site en de Marktplaatsaanbiedingen te allen tijde beschikbaar zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site of het Marktplaatsaanbod op elk gewenst moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, te staken of anderszins aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of het Marktplaatsaanbod gedurende enige downtime of onderbreking van de Site of het Marktplaatsaanbod. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden geĆÆnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site of het Marktplaatsaanbod te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, en het gebruik van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats in de EU is, en u bent een consument, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen van de wet in het land waar u woont. KarmaVA en uzelf gaan ermee akkoord dat u zich onderwerpt aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Amsterdam, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw rechten op het gebied van consumentenbescherming met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden te verdedigen in Nederland, of in het EU-land waarin u woonachtig bent.

GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen

Om een oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") die door u of ons (individueel een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen") wordt ingediend, komen de Partijen overeen eerst te proberen informeel te onderhandelen over een geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij.

Bindende arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit de betrekkingen tussen de partijen bij dit contract zal worden beslecht door Ć©Ć©n arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met het Arbitrage- en Huishoudelijk Reglement van het Europees Hof van Arbitrage dat deel uitmaakt van het Europees Arbitragecentrum met zetel in Straatsburg, dat van kracht is op het moment dat de arbitrageaanvraag wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule aanvaarding betekent. De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland. De proceduretaal is Engels. De toepasselijke regels van materieel recht zijn de wetten van Nederland.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of autoriteit voor een geschil om te worden gearbitreerd op een class-action basis of om class action procedures te gebruiken; en (c) is er geen recht of autoriteit voor een geschil om te worden gebracht in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het algemene publiek of andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) geschillen met betrekking tot de handhaving of bescherming van, of betreffende de geldigheid van, een van de intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) geschillen met betrekking tot, of voortvloeiend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of onbevoegd gebruik; en (c) een vordering tot een voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal geen van beide partijen ervoor kiezen om geschillen die vallen binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, te laten arbitreren en zal een dergelijk geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die hierboven zijn vermeld voor jurisdictie, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking hebben op de Marktplaatsaanbiedingen, met inbegrip van beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN 'AS-IS' EN 'AS-AVAILABLE' BASIS. U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP DE SITE OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIƋLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE EN/OF FINANCIƋLE INFORMATIE DIE DAAROP IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEƋINDIGING VAN VERZENDING VAN OF NAAR DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR DERDEN NAAR OF VIA DE SITE WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD EN MATERIAAL OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR RECLAME WORDT GEMAAKT OF DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR DERDEN VIA DE SITE, VIA EEN HYPERLINK OP EEN WEBSITE OF VIA EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ EN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DOOR DERDEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELK MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U UW GEZOND VERSTAND TE GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID TE BETRACHTEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE, OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE IETS ANDERS HIERIN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, BETAALD DOOR U AAN ONS TIJDENS DE ZES (6) MAANDEN PERIODE VOORAFGAAND AAN ELKE OORZAAK VAN DE ACTIE ONTSTAAN. BEPAALDE WETTEN IN DE VS EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord ons, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) enige schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) enige openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons schadeloos moet stellen en gaat u ermee akkoord om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen ons redelijkerwijs inspannen om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra wij ons daarvan bewust worden.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt ten behoeve van het beheer van de prestaties van de Site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routinematig back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die
betrekking heeft op activiteiten die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of beschadiging van dergelijke gegevens en u doet hierbij afstand van elk recht op verhaal tegen ons dat voortvloeit uit een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEƏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder enige statuten, regelgeving, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of het bewaren van niet-elektronische records vereisen, of van betalingen of het verlenen van kredieten op enige andere wijze dan elektronisch.

GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIƋ

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs (Ministerie van Consumentenzaken van Californiƫ) op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californiƫ 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover de wet dit toestaat. We kunnen onze rechten en verplichtingen te allen tijde geheel of gedeeltelijk overdragen aan anderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of het niet uitvoeren van een handeling veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er ontstaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden gebruikt op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen hierbij om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

CONTACT ONS

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

KvK nr: 82015392
BTW-nr.: NL003631311B96
info@emdronlinetools.com

nl_NLNederlands